Logos & icons

Asakusa/Japan
Ahi/Hong Kong
Alps/Japan
Aoshin/Japan
Asahi/Japan
Bandai/Japan
Cragstan/Usa
Cresent/London/UK
Daiya/Japan
Daishin/Japan
Dux/W.Germany
Estrella/Brasil
Frankonia/Japan
Hiro/Japan
Ichiko/Japan
Mont Blanc/France
Joustra/France
Kanto/Japan
Yoshiya/Japan
Linemar/Japan
LP/Hong Kong
Marubishi/Japan
Marx Louis/Japan
Masuya/Japan
Mego/Usa
Mettoy/Uk
Noguchi/Japan
OK/Hong Kong
Rosco/Usa
S&E/Japan
Salco/Hong Kong
Gunthermann/Germany
Horikawa/Japan
Showa/Japan
Shudo/Japan
Strenco/Germany
SY/Japan
Tada/Japan
Taiyo/Japan
Technofix/Germany
Tomiyama/Japan
T.P.S/Japan
Waco/Japan
Yanoman/Japan
Yoneya/Japan
Yonezawa/Japan
Billiken/Japan
Bullmark/Japan
Remco
TN/Japan
Ohta/Japan
Opset/Italy
Ideal/Usa
Yonezawa
Linemar Toys /Japan
Usagiya/Japan
Unknown Maker
LP/Hong Kong
Amico
Bandai /Japan
OK/Hong Kong
KIM Toys
MS 2000/West Germany
PN
Technofix/Germany
Masudaya Toys Company
Louis Marx & Co
Marx Toys
Unknown Maker
Hiro
TADA
Linemar Co,INC
Marubishi/Japan
Noguchi/Japan
Estrela/Brasil
Estrela/Brasil
KO/Japan
SAN-Marusan/Japan
MARX/Swansea UK
Billiken/Japan
Modern Toys/Japan
ATC/Japan
CAPRI/Argentina
ELDON/Japan
ESTRELA/Ind.Brasil
Unknown/Germany
KT/Japan
MARX TOYS/Hong Kong
Naito Shoten/Japan
Noguchi/Japan
TN ? - Unknown?/Japan
Unknown?/Japan
TOMY/Japan

Craqstan Toy/Japan

Jeeg logo?/Japan

Frankonia/Japan

Capri/Argentina

Linemar/Japan

Nasa logo

N.K.N/Japan

S & E/Japan

Y.Y/Hong kong

Unknown?/Japan

KO/Japan

T.N/Japan

Unknown?/Japan

Eldon?/Japan

HAJI/Japan

DAIYA/Japan

ICHIKO/Japan

Shudo/Japan